Một ngày như mọi ngày,
và trái đất vẫn đều quay.
Mà sao tôi bỗng thấy,
cuộc sống thật đáng yêu.