‎[November’s Chopin] lý tưởng là một bản concerto, công việc là một dòng rap, cuộc sống là một chuỗi hard rock, còn tình yêu là một bài dân ca