Và Chúa phán

\[\nabla\cdotp D=\rho\\ \nabla\cdot B=0\\ \nabla\times E=-\frac{\partial B}{\partial t}\\ \nabla\times H=J+\frac{\partial D}{\partial t}\]

thế là ánh sáng
lập tức xuất hiện