Tôi thường thấy người ta hay đăng lên mạng xã hội những cảnh đời bệnh tật liệt giường rồi nhân danh đức Phật kêu gọi sự giúp đỡ.

Tại sao họ không nghĩ, đức Phật vốn đi theo con đường trung đạo. Ngài đâu thể vì một con bệnh bé nhỏ ho hen mà xoay chuyển cả nguyên tắc của mình. Ngài đã nói rồi, Ngài là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành. Tại sao bạn không mong mình sẽ ra đi nhanh hơn để bắt đầu lại một khởi đầu mới, tiếc thương thực tại u ám sau bao nhiêu năm không tu tập của bạn để làm gì? Phật đã đi rồi, hãy để Ngài yên nghỉ, hãy bước đi trên con đường của bạn, và bạn sẽ thành Phật thôi, vào một lúc nào đó và ở một thế giới bạn yêu.

Cái chết đâu chỉ là việc cơ thể tiêu hủy. Đôi khi, như thế, bạn triệt tiêu cái tôi của mình, và cái tôi khác ra đời. Nhưng mọi vụ ra đời đều bạo liệt, và không có cái chết nào không đau đớn Altered Carbon (2018 - S01E07)

me