Bệnh trở nặng bắt đầu nhiều các bác ạ, 2 ngày nay đã chuyển 2 ca rồi

Bây giờ đang ngồi chuyển ca nữa

P/S: cái giường cạc tông huyền thoại

enter image description here